فهرست مطالب

تعرفه ها

ویزای توریستی انگلیس توریستی

توضیحاتفرزندهمسرمبلغمدت اعتبار ویزامقصدتعیین وقت
همراه با ورودی سفارت+برنامه سفر+رزرو پرواز و هتل+بیمه مسافرتی۱۷۵ پوند۲۰۰ پوند۲۵۰ پوند۶ ماه مالتیانگلیسرزرو وقت مشاوره
شهمراه با ورودی سفارت+برنامه سفر+رزرو پرواز و هتل+بیمه مسافرتی۴۷۵ پوند۵۰۰ پوند۵۵۰ پوند۲ ساله مالتیانگلیسرزرو وقت مشاوره
همراه با ورودی سفارت+برنامه سفر+رزرو پرواز و هتل+بیمه مسافرتی۱۰۷۵ پوند۱۱۰۰ پوند۱۱۵۰ پوند۵ ساله مالتیانگلیسرزرو وقت مشاوره
همراه با ورودی سفارت+برنامه سفر+رزرو پرواز و هتل+بیمه مسافرتی۱۴۷۵ پوند۱۵۰۰ پوند۱۵۵۰ پوند۱۰ ساله مالتیانگلیسرزرو وقت مشاوره
 

ویزای توریستی کانادا

 
توضیحاتفرزندهمسرمبلغمدت اعتبار ویزامقصد تعیین وقت
همراه با ورودی سفارت+برنامه سفر+رزرو پرواز و هتل+بیمه مسافرتی۲۷۵ دلار آمریکا۳۰۰ دلار آمریکا۳۵۰ دلار آمریکا۵ ساله مالتیکانادارزرو وقت مشاوره

ویزای نمایشگاهی شینگن ( در شرایط کنونی کرونا )

توضیحات نرخ همراه مبلغ مدت اعتبار ویزا مقصد تعیین وقت
فرزند همسر
همراه با دعوتنامه معتبر + رزرو پرواز و هتل + بیمه مسافرتی 300 یورو 370 یورو 370 یورو 14 روزه اسپانیا رزرو  وقت مشاوره
همراه با دعوتنامه معتبر + رزرو پرواز و هتل + بیمه مسافرتی 350 یورو 400 یورو 400 یورو 14 روزه ایتالیا رزرو  وقت مشاوره

ویزای دانشجویی انگلیس

توضیحات نرخ همراه مبلغ مقطع تحصیلی مقصد تعیین وقت
فرزند همسر
همراه با ” اس او پی ” + پذیرش +ورودی سفارت ندارد 250 پوند 800 پوند کارشناسی انگلیس رزرو  وقت مشاوره
همراه با ” اس او پی ” + پذیرش +ورودی سفارت 300 پوند 350 پوند 700 پوند کارشناسی ارشد انگلیس رزرو  وقت مشاوره

ویزای نمایشگاهی شینگن ( در شرایط کنونی کرونا )

توضیحاتنرخ همراهمبلغمدت اعتبار ویزامقصدتعیین وقت
فرزندهمسر
همراه با دعوتنامه معتبر + رزرو پرواز و هتل + بیمه مسافرتی300 یورو370 یورو370 یورو14 روزهاسپانیارزرو  وقت مشاوره
همراه با دعوتنامه معتبر + رزرو پرواز و هتل + بیمه مسافرتی350 یورو400 یورو400 یورو14 روزهایتالیارزرو  وقت مشاوره

ویزای دانشجویی انگلیس

نظر خود را بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید