فهرست مطالب

جداول زبان انگلیسی و فرانسه

سلام خدمت شما عزیزان همانطور که در پست ” اکسپرس اینتری کانادا 2021 ” یا ” Express Entry ” خواندیم دیدیم که یکی از عوامل موثر در نمره بندی داشتن مهارت زبان می باشد ، ما  پست ” جداول زبان انگلیسی و فرانسه ” میخواهیم به شما تمام جداول زبانی مورد قبول و نحوه نمره بندی رو مشخص کنید ، ما در پست ” نمره زبان CLB چیست ؟ ” به طور اختصاصی به نمره آیلتس و نحوه تبدیل آن به CLB و سطح بندی نمره CLB پرداختیم . پس با گروه ایران استرالیا همراه باشید .

همانطور که در پست های قبلی هم گفته شد کشور کانادا دارای 2 زبان رسمی ” انگلیسی ” و ” فرانسوی ” می باشد ، پس طبیعی است که جداول زبانی و آزمون های مختلف در ایالت های مختلف متفاوت باشد که ما ذیل برای شما شرح داده ایم : جداول زبان انگلیسی و فرانسه

جداول زبان برای روشهای فدرال

انگلیسی

  • IELTS
  • CELPIP
  • TOEFL – مورد تائید نیست

فرانسه

  • TEF
  • TCF – مورد تائید نیست

جداول زبان روشهای استان کبک

انگلیسی

  •  IELTS

فرانسه

  • TEF
  • TCF
  • DELF/DALF

جدول زبانی فدرال

انگلیسی

توجه: تنها مدارک مورد قبول IELTS-General Training و CELPIP می باشند. جداول زبان انگلیسی و فرانسه

IELTS-General Training

LEVEL CLB IELTS
SPEAKING LISTENING READING WRITING
Fluent 10 or more 7.5 or more 8.5 or more 8.0 or more 7.5 or more

Advanced 2

9

7.0

8.0

7.0

7.0

Advanced 1

8

6.5

7.5

6.5

6.5

Intermediate2

7

6.0

6.0

6.0

6.0

Intermediate1

6

5.5

5.5

5.0

5.5

Basic2

5

5.0

5.0

4.0

5.0

Basic1

4

4.0

4.5

3.5

4.0

None

3 or less

3.5 or less

4.0 or less

3.0 or less

3.5 or less

CELPIP

LEVEL CLB CELPIP
SPEAKING LISTENING READING WRITING
Fluent 10 or more 5H / 10 5H / 10 5H / 10 5H / 10

Advanced 2

9

5L / 9

5L / 9

5L / 9

5L / 9

Advanced 1

8

4H / 8

4H / 8

4H / 8

4H / 8

Intermediate2

7

4L / 7

4L / 7

4L / 7

4L / 7

Intermediate1

6

3H / 6

3H / 6

3H / 6

3H / 6

Basic2

5

3L / 5

3L / 5

3L / 5

3L / 5

Basic1

4

2H / 4

2H / 4

2H / 4

2H / 4

None

3 or less

2L / 3 or less

2L / 3 or less

2L / 3 or less

2L / 3 or less

TOEFL (Non-approved Test)

LEVEL CLB TOEFL*
OVERRAL IBT OVERRAL PBT OVERRAL CBT

Advanced 2

9 or more

113 or more

625 or more

263 or more

Advanced 1

8

100-112

600-624

250-262

Intermediate2

7

77-99

547-599

210-249

Intermediate1

6

68-76

520-546

190-209

Basic2

5

61-67

500-519

173-189

Basic1

4

41-60

437-499

123-172

None

3 or less

40 or less

436 or less

122 or less

* سنجب مدرک TOEFL توسط دانشگاه Southhampton ساخته شده است

فرانسه اکسپرس اینتری کانادا

توجه: تنها مدرک مورد قبول TEF می باشد.

TEF

LEVEL CLB

TEF

SPEAKING
(
EXPRESSION ORALE)
LISTENING
(
COMPRÉHENSION ORALE )
READING
(
COMPRÉHENSION ÉCRITE )
WRITING
(
EXPRESSION ÉCRITE)
Fluent 10 393 or more 316 or more 263 or more 393 or more

Advanced 2

9

371-392

298-315

248-262

371-392

Advanced 1

8

349-370

280-297

233-247

349-370

Intermediate2

7

310-348

249-279

207-232

310-348

Intermediate1

6

271-309

217-248

181-206

271-309

Basic2

5

226-270

181-216

151-180

226-270

Basic1

4

181-225

145-180

121-150

181-225

None

3 or less

180 or less

144 or less

120 or less

180 or less

TCF

LEVEL CLB

TCF

SPEAKING
(
EXPRESSION ORALE)
LISTENING
(
COMPRÉHENSION ORALE)
READING
(
COMPRÉHENSION ÉCRITE)
WRITING
(
EXPRESSION ÉCRITE)
Fluent 10 18-20 600 or more 600 or more 18-20

Advanced 2

9

16-17

550-599

550-599

16-17

Advanced 1

8

14-15

500-549

500-549

14-15

Intermediate2

7

12-13

450-499

450-499

12-13

Intermediate1

6

10-11

400-449

400-449

10-11

Basic2

5

8-9

350-399

350-399

8-9

Basic1

4

6-7

300-349

300-349

6-7

None

3 or less

5 or less

299 or less

299 or less

5 or less

جدول زبانی کبک اکسپرس اینتری کانادا

انگلیسی

IELTS

CLB IELTS
SPEAKING
IELTS
LISTENING
IELTSREADING IELTSWRITING

Advanced 1,2

9-12

7.0+

8.0+

7.0+ 7.0+

Intermediate1,2

5-8

5.0-6.5

5.0-7.5

4.0-6.5 5.0-6.5

B

1-4

1.0-4.5

1.0-4.5

1.0-3.5 1.0-4.5

N

0

0

0

0 0

فرانسه

TEF

LEVEL CEFR TEF OR TEFAQ
OVERAL SPEAKING
(
EXPRESSION ORALE)
LISTENING
(
COMPREHENSION ORALE)
READING(COMPRÉHENSION ÉCRITE) WRITING(EXPRESSION ÉCRITE)

Advanced 2

(Level 11,12)

C2 834-900 416 or more 334 or more 334 or more 416 or more

Advanced 1

(Level 9,10)

C1 699-833

349-415

280-333

280-333

349-415

Intermediate2
(Level 7,8)

B2 541-698

271-348

217-279

217-279

271-348

Intermediate1
(Level 5,6)

B1 361-698

181-270

145-216

145-216

181-270

Basic2
(Level 3,4)

A2 204-360

101-180

82-144

82-144

101-180

Basic1
(Level 1,2)

A1 69-203

34-100

28-81

28-81

34-100

None

A0 68 or less

33 or less

27 or less

27 or less

33 or less

TCF

LEVEL CEFR TCF OR TCF-Q
OVERRAL SPEAKING (EXPRESSION ORALE) LISTENING (COMPRÉHENSION ORALE) READING (COMPRÉHENSION ÉCRITE) WRITING (EXPRESSION ÉCRITE)

Advanced 2

(Level 11,12)

C2 600-699 18-20 600-699 600-699 18-20

Advanced 1

(Level 9,10)

C1 500-599

14-17

500-599

500-599

14-17

Intermediate2

(Level 7,8)

B2 400-499

10-13

400-499

400-499

10-13

Intermediate1

(Level 5,6)

B1 300-399

6-9

300-399

300-399

6-9

Basic2

(Level 3,4)

A2 200-299

2-5

200-299

200-299

2-5

Basic1

(Level 1,2)

A1 100-199

1

100-199

100-199

1

None

A0 99 or less

0

99-

99-

0

DELF/DALF *

LEVEL CEFR DELF/DALF
SPEAKING (EXPRESSION ORALE) LISTENING (COMPRÉHENSION ORALE) READING (COMPRÉHENSION ÉCRITE) WRITING (EXPRESSION ÉCRITE)

Advanced 2

(Level 11,12)

C2 DALF C2(At least 32/50) DALF C2(At least 32/50) DALF C2(At least 32/50) DALF C2(At least 32/50)

Advanced 1

(Level 9,10)

C1

DALF C1

(at least 16/25)

DALF C1

(at least 16/25)

DALF C1(at least 16/25) DALF C1(at least 16/25)

Intermediate2

(Level 7,8)

B2

DELF B2

(at least 16/25)

DELF B2

(at least 16/25)

DELF B2(at least 16/25) DELF B2(at least 16/25)

Intermediate1

(Level 5,6)

B1

DELF B1

(at least 16/25)

DELF B1

(at least 16/25)

DELF B1(at least 16/25) DELF B1(at least 16/25)

Basic2

(Level 3,4)

A2

DELF A2

(at least 16/25)

DELF A2

(at least 16/25)

DELF A2(at least 16/25) DELF A2(at least 16/25)

Basic1

(Level 1,2)

A1

DELF A1

(at least 16/25)

DELF A1

(at least 16/25)

DELF A1(at least 16/25) DELF A1(at least 16/25)

None

A0

0

0

0 0

*برای DELF/DALF اگر نمره کمتر از 16/25 یا 32/50 باشد نمره های یک مرحله استفاده خواهد شد. اکسپرس اینتری

[layerslider id=”3″]

کانادا جداول زبان انگلیسی و فرانسه

 

نظر خود را بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید